Kierunki

Kursor

> Technik administracji- czesne 0 zł

Technik administracji- czesne 0 zł

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik administracji
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie czy też instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych i.t.d.


PROFIL UMIEJĘTNOSCI I KOMPETENCJI

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji potrafi:

- stosować obowiązujące procedury obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w  przedsiębiorstwach,

- prowadzić korespondencję, opracowywać sprawozdania, protokoły i notatki służbowe,

- udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej,

- przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje,

- gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych,

- posługiwać się podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,

- posługiwać się dokumentacją księgową,

- prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych,

- użytkować urządzenia i sprzęt biurowy,

- przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

- stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym w 2-letnim cyklu nauczania:

1. Język obcy w administracji

2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

3. Podstawy prawa cywilnego

4. Podstawy prawa pracy

5. Podstawy prawa administracyjnego

6. Podstawy finansów publicznych

7. Wykonywanie pracy biurowej

8. Postępowanie w administracji

9. Podstawy przedsiębiorczości

10. Praktyka zawodowa - 8 tygodni (320 godz.)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej