Kierunki

Kursor

> Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy- czesne 0 zł

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy- czesne 0 zł

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: przygotowuje analizy dotyczące bhp oraz przedstawia propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

PROFIL UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe potrafi:

- przeprowadzać kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzać protokoły pokontrolne

- identyfikować zagrożenia oraz oceniać i redukować ryzyko zawodowe w środowisku pracy

- ustalać okoliczności i przyczyny wypadków oraz chorób zawodowych, prowadzić związaną z nimi dokumentację i formułować wnioski profilaktyczne

- oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń wypadków przy pracy i chorób zawodowych

- prowadzić doradztwo w zakresie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

- rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

- formułować propozycje przedsięwzięć i opracowywać plany poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników

- oceniać zgodność obiektów i urządzeń oraz procesów pracy z wymaganiami bezpieczeństwa,  higieny pracy i ergonomii

- upowszechniać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

- współpracować z komórkami organizacyjnymi zakładu pracy oraz o9rganami nadzoru nad warunkami pracy

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych

- współpracować z zespołem pracowników

Udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach na terenie zakładu pracy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym w 1,5 rocznym cyklu nauczania:

1. Podstawy prawa pracy

2. Techniczne bezpieczeństwo pracy

3. Ergonomia w procesie pracy

4. Zagrożenia w środowisku pracy

5. Język obcy zawodowy w bhp

6. Ocena ryzyka zawodowego

7. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

8. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

9. Podstawy przedsiębiorczości

10. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie (160 godz.)

 

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej