Kierunki

Kursor

> Asystent osoby niepełnosprawnej- czesne 0zł

Asystent osoby niepełnosprawnej- czesne 0zł

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Asystent osoby niepełnosprawnej: zaspokaja potrzeby biopsychospołeczne osoby niepełnosprawnej poprzez pobudzanie jej aktywności, podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pełni rolę reprezentanta osoby niepełnosprawnej, diagnozuje oraz dąży do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, zajmuje się jego rehabilitacją.

Praca: środowisko domowe i otoczenie osoby niepełnosprawnej, placówki, instytucje rehabilitacyjne, fundacje, stowarzyszenia pozarządowe zajmujące się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, domy opieki społecznej, pracownie terapii zajęciowej it.p.

Zadaniem asystenta jest pomoc w umożliwieniu osobie niepełnosprawnej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Usługa ta polega na wykonaniu ściśle określonych zadań, przy czym nie są to zadania typowo opiekuńcze. Najczęściej asystent pomaga wykonywać codzienne czynności tj. prowadzenie gospodarstwa domowego, higiena osobista, towarzyszy osobie w podróży, pomaga w pracy i nauce. Istotne jest, że wsparcie udzielone może być osobie niepełnosprawnej w jej własnym miejscu zamieszkania, we własnym domu, miejscu pracy. W większości państw UE problem opieki nad osobą niepełnosprawną i pomocy leży po stronie instytucji Państwa, nie po stronie samej osoby.

Aststent osoby niepełnosprawnej potrafi:

- rozpoznawać i analizować sytuację społeczną oraz warunki życia osoby niepełnosprawnej,

- rozpoznawać symptomy zaburzeń psychofizycznych i udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,

- współpracować z osobą niepełnosprawną i zespołem specjalistów w realizacji indywidualnego programu pomocy i rehabilitacji,

- opracowywać i realizować plan współdziałania z osobą niepełnosprawną,

- doradzać i pomagać osobie niepełnosprawnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów,

- wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne,

- stosować zasady zdrowego stylu życia,

- wykorzystywać możliwości rodziny i środowiska sprzyjające usamodzielnieniu i integracji społecznej osoby niepełnosprawnej,

- zachęcać i pomagać osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,

- pomagać osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych, prowadzeniu korespondencji itp.

- współpracować z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

zainteresowania humanistyczne( społeczne , pedagogiczne), umiejętność nawiązywania kontaktów i umiejętności komunikacyjne, spostrzegawczość, odporność na stres, umiejętność pokonywana przeszkód i ograniczeń w działaniu, zdolności organizacyjne.

Przedmioty w kształceniu zawodowym w rocznym  cyklu nauczania:

1. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii.

2. Elementy anatomii i patologii człowieka.

3. Język migowy.

4. Opieka i pielęgnacja człowieka.

5. Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej.

6. Język obcy w pomocy społecznej.

7. Umiejętności opiekuńcze.

8. Terapia zajęciowa i aktywizująca.

9. Podstawy przedsiębiorczości.

10. Praktyka zawodowa - 8 tygodni (320 godz.)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej