Kierunki

Kursor

> Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Opiekun medyczny
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Opiekun medyczny: przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

po uzyskaniu tytułu opiekuna medycznego, absolwent jest przygotowany między innymi do:

1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;

3) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;

5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.


Praca: placówki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, szpitale

Czas trwania:
- 1 rok (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury
- 1 rok- szkoła zawodowa (po 8-letniej podstawówce,gimnazjum) po ZSZ (zmiana zawodu)- kwalifikacyjny kurs zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym w  cyklu nauczania:

1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną.

2. Zdrowie publiczne.

3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy.

4. Zarys psychologii i socjologii.

5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.

6. Język migowy.

7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia.

8. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze.

9. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.

10. Podstawy przedsiębiorczości.

11. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie (160 godz.)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej