Kursy

Kursor

> KADROWO- PŁACOWY

KADROWO- PŁACOWY

Uczestnicy kursu podczas zajęć poznają zasady prowadzenia spraw pracowniczych w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podczas kursu omówione zostaną kwestie płac oraz program PŁATNIK.


Zajęcia odbywają sie trzy razy w tygodniu:
wtorek
środa
czwartek
w godzinach od 16:00 do 19:55

Zakres tematyczny 45 godzinnego kursu obejmuje:

1.     Prawa i obowiązki stron stosunku pracy

2.     Nawiązywania i rozwiązywania umów o prace

3.     Zatrudnianie na podstawie umów cywilno-prawnych

4.     Ewidencja czasu pracy

5.     Urlopy pracownicze i dni wolne

6.     Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

7.     Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków

8.     Dokumentacja i zasady podlegania ubezpieczeniom

9.     Obsługa programu „PŁATNIK” w zakresie kadrowo- płacowym.

Cena 450 zł*

* cena przy minimum 5 osobach, do ceny trzeba doliczyć wpisowe

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie- skierowanie na badania zostanie wypisane w sekretariacie podczas zapisu do szkoły

więcej