Uprawnienia

Kursor
Uprawnienia Szkoły Publicznej

Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna Novum w Białej Podlaskiej na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w związku z art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.. nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), decyzją Prezydenta Miasta Biała Podlaska nr ED.AŻY.II-4320-14/08 została wpisana do rejestru szkół i placówek niepublicznych pod numerem 61.

Z dniem 1 września 2008 r Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna Novum w Białej Podlaskiej decyzją Prezydenta Miasta Biała Podlaska (nr decyzji ED.AŻY.II- 4321-4/08) uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej