Kierunki

Kursor

> Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Tylko 1,5 roku nauki

Zajęcia organizowane są w systemie zaocznym w piątki i soboty co 2 tygodnie.

Wydajemy zaświadczenia ZUS i inne.
legitymacje=ZNIŻKI

Zajęcia odbywają się w centrum Wrzeszcza przy Al. Legionów 7 (Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych)

 

Charakterystyka zawodu:

posługiwanie się aktami prawnymi i przepisami, prowadzenia dokumentacji związanej z warunkami pracy, prowadzenie i organizacja szkoleń pracowników, badanie przyczyny wypadków w pracy i dążenie do ich usunięcia,prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej i działań związanych z ochroną środowiska w zakładzie pracy.

 

 Absolwent posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe potrafi:

przeprowadzać kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzać protokoły pokontrolne, identyfikować zagrożenia oraz oceniać i redukować ryzyko zawodowe w środowisku pracy, ustalać okoliczności i przyczyny wypadków oraz chorób zawodowych, prowadzić związaną z nimi dokumentację i formułować wnioski profilaktyczne, oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń wypadków przy pracy i chorób zawodowych, prowadzić doradztwo w zakresie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować propozycje przedsięwzięć i opracowywać plany poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, oceniać zgodność obiektów i urządzeń oraz procesów pracy z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii, upowszechniać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracować z komórkami organizacyjnymi zakładu pracy oraz organami nadzoru nad warunkami pracy, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, współpracować z zespołem pracowników,udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach na terenie pracy.

 

Perspektywy pracy:

Przystąpienie Polski do Uni Europejskiej znacznie zwiększyło zapotrzebowanie na pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. w związku z tym nasi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w różnego rodzaju firmach i zakładach pracy lub też prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 W myśli przepisów § ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby posiadające zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione w służbie bhp na stanowisku inspektora lub starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej