Kierunki

Kursor

> Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

OKRES NAUCZANIA - 2 semestry (w systemie zaocznym)

Technik sterylizacji medycznej po uzyskaniu tytułu zawodowego może podejmować pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania następujących zadań zawodowych:

kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji

przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń

przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji

prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej