Kierunki

Kursor

> Technik archiwista

Technik archiwista

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

system: zaoczny

organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe

 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik archiwista potrafi:

Posługiwać się terminologią z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa oraz archiwalnej informacji naukowej, Stosować przepisy prawa konstytucyjnego i administracyjnego, Posługiwać się przepisami regulującymi zadania i organizację archiwum zakładowego i składnicy akt, Gromadzić, przechowywać, opracowywać, udostępniać i zabezpieczać dokumentację, Opracowywać materiały archiwalne z wykorzystaniem różnych nośników informacji, Popularyzować dokumentację gromadzoną w archiwum, Wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe, Stosować tradycyjne i elektroniczne archiwalne systemy ewidencyjne, Przestrzegać przepisów dotyczących dostępu do informacji chronionych prawem, Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej w zakresie usług archiwalnych, Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, Udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Po ukończeniu nauki na kierunku technik archiwista będziesz przygotowany do pracy w archiwach urzędów państwowych i samorządowych, muzeach, bankach, szpitalach, sądach oraz w firmach zajmujących się wykonywaniem usług archiwizacyjnych jak również podjąć własną działalność gospodarczą.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej