Kierunki

Kursor

> Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

system: zaoczny

organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe

 

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy:

współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, itp) pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnejwłączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne

 

Możliwość zatrudnienia:

DPS, kluby samopomocy, ośrodki wsparcia, świetlice terapeutyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, szpitale specjalistyczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej