Kursy

Kursor

> Kurs sanitariusza szpitalnego

Program kursu obejmuje : 240 godzin, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 160 godzin zajęć praktycznych.

Tematyka zajęć:
- Ogólne wiadomości o człowieku ,
- Pierwsza pomoc,
- Profilaktyka zakażeń szpitalnych,
- Opieka nad chorym w szpitalu ,
- zajęcia praktyczne

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godzinach 16.00 – 19.45

Cena kursu 890 zł + 90 zł opłaty wpisowej

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat i zaświadczenie uprawniające do podjęcia pracy sanitariusza medycznego w szpitalach i pozostałych placówkach służby zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300) pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego winien dodatkowo posiadać co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY ZAINTERESOWANE NAUKĄ  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia skoły podstawowej (dotyczy kierunku 2-letniego opiekun medyczny)- 3 zdjęcia- kwestionariusz osobowy(dostępny w sekretariacie)- ksero dowodu osobistego

więcej