Kierunki

Kursor

> Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Higienistka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie, wykonywania zabiegów profilaktyczno – leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty, w szczególności:

- wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku,

- dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej,

- prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

- Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej.

- Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu.

- Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy.

- Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu.

- Stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych.

- współpracuje m.in. ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

- Absolwent w zawodzie higienistka stomatologiczna zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

Praca: Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Przedmioty w 2-letnim cyklu kształcenia:

- Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
- Stany zagrożenia życia i zdrowia
- Język migowy
- Język obcy w stomatologii
- Komunikacja personalna i społeczna
- Propedeutyka stomatologiczna
- Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

- Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
- Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
- Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

- Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

System stacjonarny wieczorowy (od poniedziałku do środy w godz. 16:00 - 20:40) lub zaoczny w piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)
Czas trwania:
- 2 lata  - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury
Praktyka zawodowa: tak

Kierunek płatny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej