Kierunki

Kursor

> Protetyk słuchu

Protetyk słuchu

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zadania zawodowe protetyka słuchu dotyczą głównie:

1) wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;

2) analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;

3) dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;

4) sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych;

5) wykonywania odlewu ucha;

6) produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego;

7) prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

PRACA:

Protetycy słuchu mogą pracować w gabinetach protetyki słuchu, audiologicznych, pracowniach otoplastycznych, serwisach technicznych sprzętu audioprotetycznego, zakładach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych.

Przedmioty w 2-letnim cyklu kształcenia:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- Zarys anatomii, fizjologii i patologii

- Metody badania słuchu

- Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu

- Metody doboru aparatów słuchowych

- Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych

- Otoplastyka

- Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- Język obcy w protetyce słuchu

- Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- Badania słuchu - pracownia

- Dopasowanie aparatów słuchowych

- Opieka audioprotetyczna 

- Praktyka zawodowa - 4 tygodnie - 160 h

System weekendowy (piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)


Czas trwania:
- 2  lata  - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Kierunek płatny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej