Kierunki

Kursor

> Technik ortopeda

Technik ortopeda

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zadania zawodowe technika ortopedy dotyczą głównie:

1) ocenianie stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowanie i wykonywanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

2) opracowywanie indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;

3) dobieranie, stosowanie oraz kierowanie procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;

4) dokonywanie bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

5) podejmowanie współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta. 

Przedmioty w 2-letnim cyklu kształcenia:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

- Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- Język obcy w ortopedii

- Podstawy psychologii

- Język migowy

- Zarys anatomii, fizjologii i patologii

- Biomechanika ortopedyczna

- Technologia obróbki materiałów

- Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

- Zarys kinezyterapii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

- Technika ortopedyczna

- Praktyka zawodowa - 4 tygodnie - 160 h

System stacjonarny (od poniedziałku do środy od 16:00 do 20:40)


Czas trwania:
- 2  lata  - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Kierunek płatny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej