Kierunki

Kursor

> Technik administracji

Technik administracji

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik administracji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
2) sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
3) prowadzenie postępowania administracyjnego.

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie czy też instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych itd.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:

- działalność gospodarcza w jednostce administracyjnej

- podstawy prawa cywilnego

- podstawy prawa pracy

- podstawy prawa administracyjnego

- podstawy finansów publicznych

- język angielski w administracji

- podstawy przedsiębiorczości

- wykonywanie pracy biurowej

- postępowanie w administracji

- praktyka zawodowa

System: zaoczny (piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)
Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Kierunek płatny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej