Kierunki

Kursor

> Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Opiekun medyczny

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2) pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
3) asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów ;
4) konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
5) współpraca z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Praca: placówki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, szpitale

Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:
- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

- zdrowie publiczne

- zarys anatomii, fizjologii i patologii

- zarys psychologii i socjologii

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język migowy

- język obcy zawodowy

- zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze

- podmioty lecznicze

- podstawy przedsiębiorczości

- praktyka zawodowa

System: zaoczny  (piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)
Czas trwania: - 1 rok  - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim, bez obowiązku posiadania matury

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również drastycznie niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie : Pielęgniarka; jest ich z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie, od którego będzie między innymi zależeć efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby Ci świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Obecność tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawią, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

 Kierunek płatny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej