Kierunki

Kursor

> Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
2) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: przygotowuje analizy dotyczące bhp oraz przedstawia propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Przedmioty nauczania w 1,5- rocznym cyklu kształcenia:

- podstawy prawa pracy

- techniczne bezpieczeństwo pracy

- ergonomia w procesie pracy

- zagrożenia w środowisku pracy

- język angielski zawodowy

- podstawy przedsiębiorczości

- ocena ryzyka zawodowego

- ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

- zarządzanie systemami BHP

- praktyka zawodowa

 W myśli przepisów § ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby posiadające zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione w służbie bhp na stanowisku inspektora (tytuł technika BHP) lub starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (tytuł technika BHP + 3-letni staż w służbie BHP).

Tryb: zaoczny (piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)

Czas trwania: - 1,5 roku  - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim, bez obowiązku posiadania matury

Kierunek płatny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej