Kierunki

Kursor

> Technik farmaceutyczny

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Uwaga !!!. Ministerstwo Edukacji na wniosek Ministra Zdrowia zapowiedziało wygaszanie kształcenia w tym zawodzie -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1140). Pierwotny projekt zakładał ostatnią rekrutację w roku szkolnym 2015/2016, lecz zmasowany protest szkół, w tym stopkowych, i środowisk zrzeszających techników farmaceutycznych spowodował odroczenie tej decyzji o 2 lata. Zapraszamy już teraz do naszych szkół, gdyż jest to ostatnia szansa na zdobycie w ciągu 2 lat uprawnień do pracy w aptece !!! Uprawnienia nabyte nie są cofane.

TECHNIK FARMACEUTYCZNY pierwszy semestr czesne miesięczne 0 zł

Czas trwania 2 lata

Ponieważ technicy farmaceutyczni stykają się w swojej pracy zawodowej bezpośrednio z pacjentami, odgrywają ważną rolę w systemie ochrony zdrowia.  Czynności wykonywane przez technika farmaceutycznego w aptece częściowo pokrywają się z pracą magistra farmacji.

Do zadań technika farmaceutycznego w aptece należy: wytwarzanie produktów leczniczych, sporządzanie leków aptecznych i leków recepturowych,  wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie: substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,substancje odurzające, substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P.

Przedmioty nauczane w 2 letnim cyklu kształcenia:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

2. Podstawy działalności gospodarczej

3. Język obcy zawodowy

4. Propedeutyka zdrowia

5. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

6. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

7. Organizacja ochrony zdrowia

8. Język migowy

9. Technologie informatyczne

10. Technologie postaci leków

11. Farmakologia

12. Analiza leków

13. Farmakognozja

14. Podstawy przedsiębiorczości

15. Pracownia technologii postaci leków

16. Pracownia analizy leków

17. Pracownia farmakognozji

18. Świadczenia farmaceutyczne

10. W-F

Praktyka zawodowa: sem II-80 godzin sem IV-80 godzin

Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi odbywa się pod koniec IV semestru.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej