Kierunki

Kursor

> technik sterylizacji medycznej-nauka w 1 rok!

 ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ-BEZPŁATNA NAUKA

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania następujących zadań zawodowych:, kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń, przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji, prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji


Praca:Technik sterylizacji medycznej po uzyskaniu tytułu zawodowego może podejmować pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Przedmioty nauczane w 1-rocznym cyklu kształcenia:

1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

3. Jęzxyk migowy

4. Język obcy zawodowy

5. Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki

6. Technologia sterylizacji z elementami informatyki

7. Podstawy przedsiębiorczości

8. Wykonywanie dekontaminacji medycznej

9. Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej

10. Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

Praktyka zawodowa: sem I-80 godzin sem II-80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Wykonanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej