Kierunki

Kursor

> Technik geodeta

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

TECHNIK GEODETA-BEZPŁATNA NAUKA

Nauka trwa 2 lata zajęcia odbywają się w systemie zaocznym i organizowane są co 2 tygodnie.

Charakterystyka zawodu:wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzowanie obiektów zagospodarowania terenu, geodezyjna obsługa budowy wysokich budynków i innych budowli, wykonywanie rozgraniczeń podziałów i scaleń nieruchomości, opracowywanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Perspektywy pracy:w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach drogowych, biurach projektów, przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:

- geodezja ogólna

- geodezja inżynieryjna

- geodezja w gospodarowaniu nieruchomościami

- fotogrametria

- informatyka geodezyjna i kartograficzna

- język obcy zawodowy

- podstawy przedsiębiorczości

- specjalizacja

Praktyka zawodowa :14 tygodni w tym: 12 tygodni ćwiczeńa geodezyjne i 2 tygodnie praktyka w przedsiębiorstwie goedezyjnym)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zadodzie: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów odbywa się pod koniec drugiiego semestru. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych odbywa się pod koniec trzeciego semestru. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami odbywa się pod koniec czwartego semestru.

 

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej