Kierunki

Kursor

> Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  NAUKA BEZPŁATNA CZESNE 0 ZŁ


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. Do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: przygotowuje analizy dotyczące bhp oraz przedstawia propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Przedmioty nauczania w 1,5- rocznym cyklu kształcenia:

- podstawy przedsiębiorczości

- technikczne bezpieczeństwo pracy

- ergonomia w procesie pracy

- zagrożenia w środowisku pracy

- język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

- ocena ryzyka zawodowego

- ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

- zarządzanie systemani bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyka zawodowa:  sem II -80 godzin sen III-80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie : Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy odbywa się pod koniec trzeciego semestru.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej