Kierunki

Kursor

> Technik administracji

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik administracji NAUKA BEZPŁATNA CZESNE O ZŁ

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.Do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Technik administracji  jest osobą odpowiedzialną w firmie czy też instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych i.t.d.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:


- podstawy przedsiębiorczości

- działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

- podstawy prawa cywilnego

- podstawy prawa pracy

- podstawy prawa administracyjnego

- podstawy finansów publicznych

- wykonywanie pracy biurowej

- postępowanie administracyjne

Praktyka zawodowa:  sem II 160 godzin sem III 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej