Kierunki

Kursor

> Opiekun medyczny nauka w 1 rok!

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

 Opiekun medyczny-BEZPŁATNA NAUKA


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.Do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury 

Opiekun medyczny: przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

Praca: placówki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, szpitale

 

Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:


- zarys psychologii i socjologii

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język obcy zawodowy

- zdrowie publiczne

- zarys anatomii, fizjologii i patologii

- język migowy

- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

- podstawy przedsiębiorczości

- zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze

-podmioty lecznicze

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej odbywa się pod koniec drugiego semestru

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej