Kursy

Kursor

> BHP

BHP
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

- identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 

- metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników,

- kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. 

 
Materiał nauczania realizowany jest zgodnie z  Dz. U. z dnia 18.08.2004r.  Ministra Gospodarki i  Pracy
 
 Wszystkie szkolenia prowadzone są przy użyciu metod aktywnych.
W czasie pracy zależy nam na dużej aktywności uczestników, na ich samodzielnym rozwiązywaniu problemów i praktycznym stosowaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności.