Kierunki

Kursor

> Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Opiekun medyczny: przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy

w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

Czas trwania:
- 1 rok

Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:
- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

- zdrowie publiczne

- zarys anatomii, fizjologii i patologii

- zarys psychologii i socjologii

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język migowy

- język obcy zawodowy

- zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze

- podmioty lecznicze

- podstawy przedsiębiorczości

- praktyka zawodowa

 

Praca: placówki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, szpitale

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła przed podjęciem praktyk )

więcej