Kierunki

Kursor

> Technik ortopeda

Technik ortopeda

Do zadań technika ortopedy należy:

- korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i fizjopatologii narządu ruchu w diagnostyce i projektowaniu przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego;

- projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

- planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny;

- nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym;

- instruowanie pacjenta o sposobach eksploatacji i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

- ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji;

- współuczestniczenie we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z protezą kończyny;

- wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych;

- dobieranie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej oraz stosowanie gotowych elementów i półfabrykatów przedmiotów ortopedycznych w rozwiązaniach konstrukcyjnych;

- czytanie i sporządzanie rysunków, szkiców i schematów z zakresu protetyki ortopedycznej;

- pobieranie miar, wykonywanie odlewów gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonania protez tymczasowych;

- wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;

- posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową;

- użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

- posługiwanie się dokumentacją lekarsko - techniczną i konstrukcyjno - technologiczną;

- dobieranie rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotów ortopedycznych do biomechanicznych właściwości organizmu człowieka;

- dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych;

- realizowanie procesu technologicznego;

- sporządzanie dokumentacji technologicznej przedmiotów ortopedycznych;

- modernizowanie standardowych konstrukcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

- stosowanie metod obróbki ręcznej i maszynowej materiałów stosowanych w produkcji oraz naprawach przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

- planowanie i organizowanie własnej pracy;

- sporządzanie kosztorysów, prowadzenie rozliczenia materiałów i czasu pracy;prowadzenie dokumentacji finansowej, ewidencyjnej i materiałowej;

- współpraca w zespole terapeutyczno - rehabilitacyjnym;przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

- organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

- korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

- postępowanie zgodnie z zasadami etyki;

- stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;

- stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.