Kierunki

Kursor

> Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

       

Higienistka stomatologiczna jest uprawniona do wykonywania następujących zadań:

- rozróżniania budowy i czynności narządów i układów organizmu człowieka;

- opisywania budowy głowy, z uwzględnieniem narządu żucia;

- rozróżniania elementów narządu żucia, wyjaśniania ich czynności fizjologicznych oraz podstawowych zmian patologicznych;

- określania roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej;

- rozpoznawania podstawowych stanów zagrożenia życia występujących u pacjentów;

- udzielania pierwszej pomocy;

- prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;

- korzystania z wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce i kształtowaniu postaw prozdrowotnych;

- prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej;

- samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zleconych przez lekarza dentystę oraz wycisków do modeli orientacyjnych;

- wykonywania zabiegów profilaktyczno - leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;

- czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych;

- rozróżniania i stosowania metod fizykoterapii stomatologicznej;

- prowadzenia i wykonywania ćwiczeń ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty;

- rozróżniania i przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;

- przechowywania i ewidencjonowania produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych, a także przestrzegania terminów ich ważności;

- użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;

- przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, w szczególności w sytuacji zwiększonego ryzyka epidemiologicznego (HIV, WZW);

- stosowania obowiązujących zasad dezynfekcji i sterylizacji;

- prowadzenia obowiązującej w gabinecie dentystycznym dokumentacji medycznej oraz rozliczania zużytych leków i materiałów stomatologicznych;

- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

- organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

- komunikowania się z pacjentami;

- współpracy z zespołem stomatologicznym;

- korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

- postępowania zgodnie z zasadami etyki;

- stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;

- stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.

Przedmioty obowiązujące w  2- letnim cyklu kształcenia;

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- stany zagrożenia życia i zdrowia

- język migowy

- język obcy w stomatologii

- komunikacja w gabinecie stomatologicznym 

- propedeutyka stomatologiczna- farmakoterapia

- anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

- edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

- komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

- podstawy przedsiębiorczości

- zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

- działalnośc profilaktyczno- lecznicza higienistki stomatologicznej ( zajęcia praktyczne) 

- praktyka zawodowa