Kursy

Kursor

> Przygotowanie kandydatów na pilota wycieczek i przewodnika turystycznego

Przygotowanie kandydatów na pilota wycieczek i przewodnika turystycznego

 

 PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA OGÓLNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

I. Założenia ogólne

1. W programie szkolenia powinny być uwzględnione, w proporcjach zalecanych programami szkolenia, zajęcia teoretyczne (wykłady i seminaria) oraz zajęcia praktyczne (ćwiczenia w terenie, wycieczki szkoleniowe).

2. W programie szkolenia należy przewidzieć praktyki polegające na samodzielnym przeprowadzeniu, pod kierunkiem instruktora, od 2 do 5 wycieczek.

 

II. Program szkolenia

 

Lp.

 

Przedmiot

 

Zakres tematyczny przedmiotu

Minimalna ilość godzin

1

 

Historia Polski

Podstawowe wiadomości z historii Polski

8

2

Geografia turystyczna Polski

Ogólna charakterystyka położenia geograficznego i środowiska przyrodniczego. Krainy geograficzne i krajobrazy Polski, naturalne i przekształcone. Ogólna charakterystyka gospodarki Polski i zagadnienia demograficzne. Podział administracyjny. Charakterystyka ważniejszych regionów turystycznych. Mniejszości narodowe i religie

8

3

Historia kultury

 w Polsce

Historia architektury w Polsce. Charakterystyczne cechy poszczególnych stylów architektonicznych w ich rozwoju historycznym, rozmieszczenie obiektów reprezentujących poszczególne style na mapie zabytków. Najważniejsze muzea polskie. Zabytki piśmiennictwa polskiego w zbiorach muzealnych. Najciekawsze dzieła malarstwa europejskiego w polskich zbiorach muzealnych. Malarstwo polskie - główne kierunki i przedstawiciele. Współczesna sztuka polska w zbiorach muzealnych. Ochrona dóbr kultury, jej formy prawne i organizacyjne. Kultura i sztuka ludowa. Główne regiony etnograficzne

8

4

Ochrona przyrody i środowiska w Polsce

Podstawy programowe i prawne ochrony przyrody. Formy ochrony przyrody w Polsce. Krajowy system obszarów chronionych, międzynarodowe formy i systemy obszarów chronionych w Polsce. Zagrożenia środowiska przyrodniczego, w tym związane z zagospodarowaniem i ruchem turystycznym. Podstawowe pojęcia ekologii.

Różnorodność biologiczna Polski - podstawowe pojęcia, stan, zagrożenia. Zasady ruchu turystycznego w lasach i na obszarach chronionych, bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach. Formy (rodzaje) turystyki sprzyjające ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu środowiska przyrodniczego

6

5

Turystyka w Polsce

Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki. Wartości społeczne, zdrowotne, wychowawcze i gospodarcze turystyki. Podstawowe pojęcia z zakresu krajoznawstwa. Pionierzy turystyki i krajoznawstwa.

Zarys historii turystyki w Polsce na tle krajów europejskich. Organizacja turystyki w Polsce: administracja rządowa i samorządowa, organizacje społeczne, izby gospodarcze, przedsiębiorstwa i biura turystyczne. Historia i organizacja przewodnictwa turystycznego

4

6

Metodyka i etyka przewodnictwa

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Kultura osobista, etyka i moralność przewodnika. Kultura uprawiania turystyki. Słowo jako narzędzie pracy przewodnika. Opanowanie języka polskiego i jego kultura, słownictwo, przykłady najczęstszych błędów językowych. Posługiwanie się mikrofonem w autokarze, pomieszczeniu zamkniętym i na wolnym powietrzu. Oprowadzanie grupy wycieczkowej w terenie otwartym i w pomieszczeniach zamkniętych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralnych, muzealnych, cmentarzy i miejsc martyrologii.

Problematyka wycieczek szkolnych, oddziaływanie wychowawcze na dzieci i młodzież. Oprowadzanie wycieczek osób niepełnosprawnych. Ogólne zasady bezpieczeństwa w prowadzeniu wycieczek. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach i zachorowaniach, reanimacja, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań. Skład podstawowej apteczki

6

7

Podstawowe przepisy prawne w turystyce

Ustawa o usługach turystycznych. Umowy w turystyce, ich rodzaje, prawa i obowiązki stron. Umowy biur podróży z klientami. Stosunek prawny przewodnik - uczestnik wycieczki. Podstawy prawne zatrudniania przewodników (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia). Odpowiedzialność prawna przewodnika: karna, cywilna i służbowa. Przepisy związane z ruchem osobowym: meldunkowe, celne, graniczne i drogowe. Ubezpieczenia turystyczne

6

8

Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

Psychologia i socjologia grupy wycieczkowej. Przewodnik jako kierownik zespołu. Opis pożądanej sylwetki, cech psychofizycznych i walorów osobistych przewodnika. Zasady organizacji i kierowania zespołami ludzkimi, systemy komunikacji, grupy nieformalne. Psychologia młodzieży. Znużenie fizyczne i psychiczne, sposoby zapobiegania. Metody rozwiązywania konfliktów w grupie turystycznej oraz zapobiegania i likwidacji negatywnych zjawisk występujących w turystyce. Kształtowanie postaw proekologicznych u organizatorów i uczestników ruchu turystycznego

4

 

 

OGÓŁEM:

50 

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK

I. Założenia ogólne

1. Wiedza ogólna kandydatów na pilotów wycieczek powinna być oparta na bazie programów szkoły średniej.

2. W programach szkolenia należy uwzględnić zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz ćwiczenia prowadzone przez praktyków/instruktorów w proporcjach podanych w programie.

3. Zajęcia praktyczne polegają na aktywnym udziale w wycieczce i samodzielnym realizowaniu przez uczestników szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek wskazanych jej etapów pod nadzorem instruktora.

II. Program kursu 

Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

Godziny

(w tym ćwiczenia)

1

2

3

4

1

Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie

- Podstawowe definicje związane z turystyką

wg terminologii Światowej Organizacji

Turystyki,

- Przedsiębiorstwa i organizacje turystyczne

i paraturystyczne w Polsce i w świecie,

- Struktura rodzajowa turystyki; pojęcie

produktu turystycznego,

- Organizacja turystyki w Polsce - rola i

zadania władz terytorialnych i państwa,

- Polityka państwa w zakresie rozwoju

turystyki

6 (4)

2

Struktura społeczno-polityczna Polski, Polska na tle Europy i świata

- Struktura władzy w Polsce, polityka rządu

itp.,

- Znaczenie zagadnień społeczno-politycznych

w obsłudze grup turystycznych,

- Podstawowe problemy społeczne i

ekonomiczne,

- Polska w Unii Europejskiej

4

3

Obsługa ruchu turystycznego

- Zasady programowania imprez turystycznych,

- Rodzaje umów w turystyce zawieranych z

kontrahentami,

- Zasady odpraw grup turystycznych,

dokumentacja imprez przyjazdowych i

wyjazdowych,

- Technika obsługi grup przyjazdowych i

wyjazdowych,

- Specyfika obsługi wybranych grup

narodowościowych,

- Specyfika obsługi turystyki pobytowej,

biznesowej, motywacyjnej, szkolnej,

pielgrzymkowej itp.,

- Turystyka osób niepełnosprawnych oraz inne

grupy nietypowe,

- Zasady rozliczania imprez turystycznych,

- Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady

współpracy,

- Dostępność komunikacyjna Polski; rodzaje i

specyfika transportu turystycznego,

- System informacji turystycznej w Polsce,

- Warunki uczestnictwa i rezygnacji;

przyjmowanie i załatwianie reklamacji

turystów

36 (12)

4

Geografia turystyczna Polski i Europy

Historia kultury i sztuki

- Umiejętność posługiwania się mapą i

orientacja w terenie,

- Metodyka przygotowywania tras imprez

turystycznych i ich opisu,

- Walory turystyczne Polski i wybranych

regionów Polski,

- Główne miasta i regiony turystyczne Polski,

- Główne miasta i regiony turystyczne Europy,

- Najważniejsze szlaki turystyczne w Polsce,

- Ciekawe skanseny, muzea, miejsca pamięci,

centra pielgrzymkowe itp.,

- Zarys historii kultury i sztuki - style

architektoniczne, ważniejsze obiekty

w Polsce i w Europie,

- Skarby kultury w Polsce i Europie (lista

UNESCO),

- Religie w Polsce i na świecie w zarysie -

miejsca pielgrzymkowe, wyznania,

- Mniejszości narodowe w Polsce - główne

ośrodki

30 (10)

5

Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne

- Turystyczny Kodeks Etyczny,

- Prawa i obowiązki pilota wycieczek,

- Zawód pilota wycieczek w świetle

obowiązujących przepisów prawnych,

- Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle

aktualnych przepisów prawa pracy,

- Odpowiedzialność prawna organizatora

turystyki i pilota wycieczek,

- Ochrona konsumenta w umowach organizatora

turystyki z tytułu podpisania umów o podróż

z turystami,

- Umowy zawierane w turystyce,

- Przepisy paszportowe, celne, wizowe i

dewizowe,

- Opieka konsularna,

- Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów,

protokoły szkód

12 (4)  

 

6

Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce

- Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące

w trakcie realizacji imprez turystycznych,

- Podstawowe zasady ochrony zdrowia w

turystyce, pierwsza pomoc,

- Skład podstawowej apteczki

4 (4)

7

Pilot a grupa

- Podstawy komunikowania się pilota wycieczek

z grupą,

- Procesy grupowe i techniki negocjacji,

- Cechy psychofizyczne pilota wycieczek,

- Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy

stresu,

- Program osobistego rozwoju pilota, w tym

asertywność, autoprezentacja, praca z

mikrofonem,

- Postępowanie pilota w sytuacjach

nadzwyczajnych,

- Zasady sporządzania protokołów zdarzeń -

przykłady,

- Emisja głosu - warsztaty,

- Animacja grupy,

- Elementy savoir-vivre'u i protokołu w

biznesie,

- Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i

biura podróży podczas imprezy turystycznej

28 (10)

8

Zajęcia praktyczne

- Wycieczka krajowa i/lub zagraniczna,

minimum jeden nocleg w obiekcie hotelowym,

wg szczegółowego rozpisania zadań do

realizacji i ćwiczeń

3 dni

OGÓŁEM

120 (44)

+ 3 DNI