Kierunki

Kursor

> Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

 

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Praca: środowisko domowe i otoczenie osoby niepełnosprawnej, placówki, instytucje rehabilitacyjne, fundacje, stowarzyszenia pozarządowe zajmujące się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, domy opieki społecznej, pracownie terapii zajęciowej itp.

Przedmioty nauczania w 1-rocznym cyklu kształcenia:
- podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
- podstawy anatomii, fizjologii i patologii
- podstawy pedagogiki specjalnej
- podstawy prawa i ekonomiki
- polityka społeczna
- wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
- asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
- promocja zdrowia i profilaktyka
- zajęcia praktyczne
- praktyka zawodowa (8 tygodni)

System: zaoczny,wieczorowy

Czas trwania: 1 rok (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Praktyka zawodowa: tak

Zadaniem asystenta jest pomoc w umożliwieniu osobie niepełnosprawnej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Usługa ta polega na wykonaniu ściśle określonych zadań, przy czym nie są to zadania typowo opiekuńcze. Najczęściej asystent pomaga wykonywać codzienne czynności tj. prowadzenie gospodarstwa domowego, higiena osobista, towarzyszy osobie w podróży, pomaga w pracy i nauce. Istotne jest, że wsparcie udzielone może być osobie niepełnosprawnej w jej własnym miejscu zamieszkania, we własnym domu, miejscu pracy. W większości państw UE problem opieki nad osobą niepełnosprawną i pomocy leży po stronie instytucji Państwa, nie po stronie samej osoby.

Aststent osoby niepełnosprawnej potrafi:

- rozpoznawać i analizować sytuację społeczną oraz warunki życia osoby niepełnosprawnej,

- rozpoznawać symptomy zaburzeń psychofizycznych i udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,

- współpracować z osobą niepełnosprawną i zespołem specjalistów w realizacji indywidualnego programu pomocy i rehabilitacji,

- opracowywać i realizować plan współdziałania z osobą niepełnosprawną,

- doradzać i pomagać osobie niepełnosprawnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów,

- wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne,

- stosować zasady zdrowego stylu życia,

- wykorzystywać możliwości rodziny i środowiska sprzyjające usamodzielnieniu i integracji społecznej osoby niepełnosprawnej,

- zachęcać i pomagać osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,

- pomagać osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych, prowadzeniu korespondencji itp.

- współpracować z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

zainteresowania humanistyczne( społeczne , pedagogiczne), umiejętność nawiązywania kontaktów i umiejętności komunikacyjne, spostrzegawczość, odporność na stres, umiejętność pokonywana przeszkód i ograniczeń w działaniu, zdolności organizacyjne.

Przedmioty nauczania w 1-rocznym cyklu kształcenia:

- podstawy przedsiębiorczości

- język obcy zawodowy

- wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

- elementy anatomii i patoligii człowieka

- opieka i pielęgnacja człowieka

- język migowy

- organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

- umiejętnosci opiekuńcze

- terapia zajęciowa i aktywizacja

Praktyka zawodowa:  sem I- 160 godzin sem II-160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej