Kierunki

Kursor

> Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

  

Cykl kształcenia: 1 rok — 2 semestry

Technik sterylizacji medycznej może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania zwodu.

Absolwent kierunku Technik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,

- przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,

- przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji oraz prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej