Kierunki

Kursor

> Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 1 rok

System: stacjonarny dla dorosłych 

Nauczysz się m.in. przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych,

przygotowywać pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne),

asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych, pomagać lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.),

obsługiwać sprzęt diagnostyczny (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczy (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdujący się w gabinecie,przechowywać i przygotowywać leki, materiały stomatologiczne, narzędzia i sprzęt stosowany w gabinecie dentystycznym,

prowadzić dokumentację i wykonywać czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego, komunikować się z pacjentem.

 Asystentka stomatologiczna będzie mogła:

- korzystać z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem;

- przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty;

- kompletować zestawy podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;

- przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

- współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

- współdziałać z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;

- rozróżniać grupy leków stosowanych w leczeniu chorób jamy ustnej;

- rozróżniać materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym oraz wyjaśniać sposoby i zasady ich przygotowywania i przechowywania;

- przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków;

- użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne;

- przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki;

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

- organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

- prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych;

- korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

- postępować zgodnie z zasadami etyki;

- stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;

- stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.

Przedmioty nauczania w 1-rocznym cyklu kształcenia:

1. Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

2. Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc

3. Farmakoterapia stomatologiczna

4. Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej

5. Dokumentacja medyczna w stomatologii

6. Język obcy zawodowy- niemiecki

7. Język migowy

8. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

9. Podstawy przedsiębiorczości

10. Komunikacja w gabinecie stomatologicznym 

11. Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej

12. Asystowanie lekarzowi dentyście ( zajęcia praktyczne) 

13. PRAKTYKA ZAWODOWA 

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej