Kierunki

Kursor

> Opiekun medyczny - bez wykształcenia średniego - darmowy!

Opiekun medyczny - bez wykształcenia średniego - darmowy!

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

KWALIFIKACJEZ.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

WARUNKI  UCZESTNICTWA- w kursie mogą  uczestniczyć osoby dorosłe posiadające  świadectwo ukończenia gimnazjum , szkoły podstawowej  bądź zawodowej. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie o ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania świadectwa z kwalifikacji w zawodzie opiekun medyczny. Po uzupełnieniu wykształcenia do średniego otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny. 

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, w ramach prywatnej opieki w środowisku domowym chorego, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:
- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

- zdrowie publiczne

- zarys anatomii, fizjologii i patologii

- zarys psychologii i socjologii

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język migowy

- język obcy zawodowy

- zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze

- podmioty lecznicze

- podstawy przedsiębiorczości

- praktyka zawodowa (w sumie 160h) na I i II semestrze

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej