Kierunki

Kursor

> Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

 System: stacjonarny dla dorosłych

Czas trwania:  2lata

Opiekunka dziecięca uprawniona jest do wykonywania następujących zadań:

- wyjaśniania pojęć z zakresu rozwoju psychomotorycznego dziecka;

- diagnozowania i oceniania poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka;

- stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;

- doskonalenia sprawności motorycznej i manualnej dziecka; planowania i organizowania zabaw w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka;

- uczenia dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami;

- planowania oddziaływań wychowawczych, z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej dziecka;

- wykorzystywania utworów literackich w pracy z dzieckiem;

- stwarzania warunków zapobiegających powstawaniu choroby sierocej u dzieci;

- wykonywania pomocy do zabaw;

- wykorzystywania muzyki w pracy z dziećmi;

- kształtowania u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków;

- nawiązywania i podtrzymywania emocjonalnego kontaktu z dziećmi;

- organizowania pracy wychowawczej z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;

- stymulowania aktywności poznawczej dzieci, kształtowania osobowości i pozytywnych stanów emocjonalnych u dzieci;

- modyfikowania metod wychowawczych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju i z problemami wychowawczymi;

- wykonywania czynności pielęgnacyjnych zaspokajających potrzeby biologiczne dziecka;

- prowadzenia zajęć wychowawczych zaspokajających potrzeby psychospołeczne dziecka;

- rozróżniania czynników chorobotwórczych, klasyfikowania i charakteryzowania chorób dziecięcych;

- współpracy z zespołem terapeutycznym przy pielęgnacji chorego dziecka;

- dbania o bezpieczeństwo dzieci;

- rozpoznawania symptomów zespołu dziecka krzywdzonego;

- udzielania pierwszej pomocy; podejmowania działań profilaktycznych;

- wyjaśniania znaczenia edukacji prozdrowotnej w ochronie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka;

-planowania i realizowania edukacji prozdrowotnej i promowania postaw prozdrowotnych;

- współpracy w zespole wychowawczo - pielęgnacyjnym;

- korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

- organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; postępowania zgodnie z zasadami etyki;

- przestrzegania praw dziecka;

- stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;

- stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.

Przedmioty obowiązujące w 2- letnim cyklu kształcenia;

1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

2. Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

4. Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem - niemiecki

5. Język migowy

6. Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

7. Teoretyczne podstawy wychowania dziecka

8. Podstawy przedsiębiorczości

9. Zabiegi pielegnacyjne ( ćwiczenia)

10. Wychowanie dziecka- ćwiczenia

11. Opieka nad dzieckiem ( zajęcia praktyczne)

12. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

13. Praktyki zawodowe 

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej