Kierunki

Kursor

> Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

KIERUNEK BEZPŁATNY

Nauka trwa tylko 1 rok dla osób z wykształceniem średnim.

Charakterystyka zawodu:
- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
- wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych,
- prowadzenie dokumentacji medycznej,
- aktywne uczestnictwo w procesie rehabilitacji,
- wykonywanie określonych zadań na zlecenie lekarza, pielęgniarki czy terapeuty.

Nauka w systemie zaocznym

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie

Piątki od godziny 16:00 do 20:35

Soboty od godziny 8:00 do 17:45

Czas trwania:
- 1 rok (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Wydajemy zaświadczenia
ZUS i inne.
Legitymacje szkolne = ZNIŻKI (na przejazdy, do kin, teatrów itp.)

POSIADAMY UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ ORAZ ZGODĘ MINISTERSTWA ZDROWIA.

Zawód: Opiekun medyczny

Podbudowa programowa: szkoła dająca możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych

Opiekun medyczny: przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

Praca: placówki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, szpitale

Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:

- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

- zdrowie publiczne

- zarys anatomii, fizjologii i patologii

- zarys psychologii i socjologii

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język migowy

- język obcy zawodowy- niemiecki

- zabiegi higieniczne- pielęgnacyjne i opiekuńcze

- podmioty lecznicze

- podstawy przedsiębiorczości

- zajęcia praktyczne
- praktyka zawodowa (160h łącznie w I i II semestrze)

System: zaoczny

Czas trwania:

Kształcenie trwa rok dla osób z wykształceniem średnim.
Uzyskany dyplom egzaminu państwowego uprawnia do podjęcia pracy w tym zawodzie na terenie Unii Europejskiej.


Praktyka zawodowa: tak


Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej