Kierunki

Kursor

> Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Czas kształcenia: 4 semestry
Forma: stacjonarna (wieczorowa)
Podbudowa: Ukończona szkoła średnia

Zajęcią odbywają się co tydzień

Czwartek od godziny 16:00 do 20:35

Soboty od godziny 8:00 do 17:45

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mają wartość leczniczą, wychowawczą, a także kształcącą. Jako środek leczniczy terapia zajęciowa może oddziaływać ogólnie, tzn. na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną jednostki lub miejscowo na zwiększenie sprawności i siły danej grupy mięśni lub kończyny. W obecnej koncepcji leczenia dąży się do tego, ażeby osoba dotknięta schorzeniem lub urazem nie pozostała przez dłuższy czas bezczynna. Możliwie jak najwcześniej wprowadza się czynne zajęcia, stopniując trudność przechodzi się do zajęć coraz intensywniejszych, aż do osiągnięcia możliwie pełnej sprawności fizycznej, psychicznej a także aktywności społecznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy może podejmować
pracę w:
1) oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności:
    a) rehabilitacji leczniczej,
    b) ortopedycznych,
    c) neurologicznych,
    d) geriatrycznych,
    e) dziecięcych,
    f) psychiatrycznych;
2) psychiatrycznych oddziałach dziennych;
3) sanatoriach;
4) warsztatach terapii zajęciowej;
5) zakładach pomocy społecznej;
6) dziennych domach pomocy społecznej;
7) klubach seniora;
8) środowiskowych domach pomocy społecznej;
9) świetlicach terapeutycznych;
10) hospicjach;
11) zakładach opiekuńczo-leczniczych;
12) zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
13) szkołach specjalnych.

Posiadacz dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe potrafi:
- opracowywać diagnozę terapeutyczną,
- opracowywać indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów,
- prowadzić z podopiecznymi terapię zajęciową z zastosowaniem różnych metod,
- prowadzić pracownię terapii zajęciowej i organizować różne formy zajęć terapeutycznych,
- motywować podopiecznych do udziału w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej,
- monitorować przebieg i oceniać efekty terapii zajęciowej,
- współpracować z podopiecznym, jego rodziną i zespołem rehabilitacyjnym,
- promować zdrowie i prowadzić edukację zdrowotną,
- udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
- postępować zgodnie z zasadami etyki.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej