Kierunki

Kursor

> Technik administracji

Technik administracji

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik administracji

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik administracji  jest osobą odpowiedzialną w firmie czy też instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych i.t.d.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:
- wtęp do nauki o państwie i prawie
- prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo gospodarcze
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- prawo administracyjne i prawo finansów publicznych
- ekonomika przedsiębiorstw
- zarys statystyki
- rachunkowość i analiza ekonomiczna
- socjologia i psychologia społeczna
- technika biurowa
- organizacja pracy biurowej
- język angielski zawodowy
- specjalizacja
- praktyka zawodowa (8 tygodni)

System: zaoczny,wieczorowy

Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Praktyka zawodowa: tak

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej