Kierunki

Kursor

> Technik handlowiec

Technik handlowiec

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik handlowiec
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik handlowiec: organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Praca: Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego. Możesz też znaleźć zatrudnienie jako dystrybutor produktów, telemarketer, szef działu sprzedaży itp.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:
- podstawy ekonomii
- technika biurowa
- statystyka
- zasady rachunkowości
- marketing
- elementy prawa
- ekonomika handlu
- rachunkowość handlowqa
- towaroznawstwo
- reklama
- język obcy zawodowy
- kultura zawodu
- pracownia ekonomiczno- informatyczna
- praktyka zawodowa (8 tygodni)

System: zaoczny,wieczorowy
Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury
Praktyka zawodowa: tak

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej