Kierunki

Kursor

> Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Numer programu: 315[01] 2102/SP,SPd/MEN/1996.10.17
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: przygotowuje analizy dotyczące bhp oraz przedstawia propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Przedmioty nauczania w 1,5- rocznym cyklu kształcenia:
- podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego
- techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
- podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
- toksykologia
- podstawy ergonomii i fizjologii pracy
- podstawy psychologii i socjologii
- prawna ochrona pracy
- techniczne bezpieczeństwo pracy
- analiza i ocena zagrożeń
- szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp
- ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż.
- użytkowanie komputera
- podstawy przedsiębiorczości
- zajęcia praktyczne
- praktyka zawodowa (4 tygodnie)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej