Nazwa kierunku / zawodu:

Asystent osoby niepełnosprawnej

Symbol zawodu: 341201
Czas trwania:
1 rok
Miasto/Lokalizacja
Pelplin
Sumaryczna ilość godzin
680h

Asystent osoby niepełnosprawnej po ukończeniu szkoły potrafi:

- rozpoznawać i analizować sytuację społeczną oraz warunki życia osoby niepełnosprawnej,

- rozpoznawać symptomy zaburzeń psychofizycznych i udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,

- współpracować z osobą niepełnosprawną i zespołem specjalistów w realizacji indywidualnego programu pomocy i rehabilitacji,

- opracowywać i realizować plan współdziałania z osobą niepełnosprawną,

- doradzać i pomagać osobie niepełnosprawnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów,

- wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii - 25 godzin
Elementy anatomii i patologii człowieka - 20 godzin
Język migowy - 20 godzin
Opieka i pielęgnacja człowieka - 40 godzin
Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej - 40 godzin
Język niemiecki w pomocy społecznej - 20 godzin

Łączna liczba godzin - 165

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Umiejętności opiekuńcze - 100 godzin
Terapia zajęciowa i aktywizacja - 75 godzin

Łączna liczba godzin - 175

Inne

Podstawy przedsiębiorczości - 20 godzin (szkoła dla dorosłych, zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.).
Praktyki zawodowe - 320 godzin

Zapisz się online lub bezpośrednio!

Zobacz gdzie jesteśmy w zakładce kontakt

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej