Nazwa kierunku / zawodu:

Asystentka stomatologiczna

Symbol zawodu: 325101
Czas trwania:
1 rok
Miasto/Lokalizacja
Pelplin
Sumaryczna ilość godzin
800h

Asystentka stomatologiczna po ukończeniu szkoły będzie mogła:

  • - przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty;
  • - kompletować zestawy podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;
  • - przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych;
  • - współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;
  • - przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków;
  • - użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne;
  • -prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 16 godzin                                         Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia - 16 godzin        

Propedeutyka zdrowia - 64 godzin
Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii - 32 godzin
Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia - 40 godzin
Organizacja ochrony zdrowia - 48  godzin
Język angielski zawodowy - 32 godzin
Język migowy - 32 godzin
Technologie informatyczne - 24 godzin

Łączna liczba godzin - 288

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej - 200 godzin
Działalność profilaktyczno - lecznicza - 104 godzin

Łączna liczba godzin - 304

Inne

Praktyki zawodowe - 140 godzin

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

• sprawność fizyczna;
• dobrze rozwinięta motoryka mała;
• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• życzliwość;
• komunikatywność;
• umiejętność zachowania spokoju w nagłych sytuacjach;
• dokładność;
• szczegółowość;
• skrupulatność;
• sumienność;
• podzielność uwagi;
• samodzielność;
• cierpliwość;
• umiejętność pracy w zespole.

Warunki pracy:

Będziesz pracować:
• w zawodzie regulowanym;
• w bezpośrednim kontakcie z pacjentem;
• w małych zespołach;
• na stojąco;
• zwykle w wymiarze 8 godzin, jednakże w niektórych podmiotach leczniczych praca ma charakter zmianowy.

Możliwości pracy w zawodzie:

Możesz pracować między innymi:
• w gabinecie dentystycznym;
• w przychodni;
• w klinice;
• w szpitalu.

 DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
- podanie o przyjęcie do szkoły – dostępne w sekretariacie szkoły
- świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
- 3 zdjęcia
- dokument tożsamości do wglądu

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej