Nazwa kierunku / zawodu:

Higienistka stomatologiczna

Symbol zawodu: 325102
Czas trwania:
2 lata
Miasto/Lokalizacja
Pelplin
Sumaryczna ilość godzin
1376h

Higienistka stomatologiczna jest uprawniona do wykonywania następujących zadań:

  • prowadzenia i wykonywania ćwiczeń ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty;
  • rozróżniania i przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;
    prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej;
  • samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zleconych przez lekarza dentystę oraz wycisków do modeli orientacyjnych;
  • wykonywania zabiegów profilaktyczno - leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;
  • czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych;

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia - 32 godzin

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 12 godzin
Stany zagrożenia życia i zdrowia - 48 godzin
Język migowy - 32 godzin
Język angielski w stomatologii - 64 godzin
Komunikacja personalna i społeczna - 32 godzin
Propedeutyka stomatologia – farmakoterapia - 100 godzin
Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia - 112 godzin
Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej - 122 godzin

Organizacja ochrony zdrowia - 38 godzin

Łączna liczba godzin - 592

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym - 248 godzin
Działalność profilaktyczno- lecznicza higienistki stomatologicznej - 344 godzin

Łączna liczba godzin - 592

Inne

Podstawy przedsiębiorczości - 32 godzin (szkoła dla dorosłych, zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu).
Praktyki zawodowe - 160 godzin

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

• sprawność fizyczna;
• dobrze rozwinięta motoryka mała;
• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• życzliwość;
• komunikatywność;
• umiejętność zachowania spokoju w nagłych,
nieprzewidzianych sytuacjach;
• dokładność;
• szczegółowość;
• skrupulatność;
• sumienność;
• podzielność uwagi;
• samodzielność;
• cierpliwość;
• umiejętność pracy w zespole.

Warunki pracy:

Będziesz pracować:
• w zawodzie regulowanym,
• w bezpośrednim kontakcie z pacjentem,
• w małych zespołach,
• na stojąco,
• zwykle w wymiarze 8 godzin, jednakże w niektórych podmiotach leczniczych praca ma charakter zmianowy.

Możliwości pracy w zawodzie:

Możesz pracować między innymi:
• w poradniach i ośrodkach zdrowia;
• w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne bądź publiczne jednostki oraz specjalizujących się
w różnych gałęziach stomatologii;
• w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej;
• we wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną
zdrowia, a także profilaktyką medyczną

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej