Nazwa kierunku / zawodu:

Opiekun Medyczny

Czas trwania:
1,5 roku
Miasto/Lokalizacja
Biała Podlaska
Sumaryczna ilość godzin
890h
Cena
0,00 zł za semestr

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
3) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
4) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań
laboratoryjnych,
5) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
6) wykonywania wybranych czynności medycznych
– w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Przedmioty:

Teoretyczne:

Podstawy przedsiębiorczości* - 30 h
Pierwsza pomoc przedmedyczna - 15 h
Bezpieczeństwo i higiena pracy - 15 h
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną - 60 h
Język migowy - 15 h
Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia - 30 h
Zdrowie publiczne - 30 h
Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - 75 h
Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej - 75 h
Anatomia i fizjopatologia - 45 h

Praktyczne:

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych - 90 h
Aktywizacja z elementami gimnastyki osiowo-symetrycznej - 90 h
Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - 315 h

razem: 885 h

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: (210 godzin)

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: podmioty lecznicze, w tym posiadające oddziały dializacyjne, oddziały chirurgiczne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących
kształcenie w zawodzie.

Zapisz się online lub bezpośrednio!

Zobacz gdzie jesteśmy w zakładce kontakt

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej