Nazwa kierunku / zawodu:

Opiekun Medyczny

Czas trwania:
1,5 roku
Miasto/Lokalizacja
Pelplin
Sumaryczna ilość godzin
890h

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
3) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
4) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań
laboratoryjnych,
5) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
6) wykonywania wybranych czynności medycznych
– w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Przedmioty:

Teoretyczne:

Podstawy przedsiębiorczości* - 30 h
Pierwsza pomoc przedmedyczna - 15 h
Bezpieczeństwo i higiena pracy - 15 h
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną - 60 h
Język migowy - 15 h
Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia - 30 h
Zdrowie publiczne - 30 h
Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - 75 h
Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej - 75 h
Anatomia i fizjopatologia - 45 h

Praktyczne:

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych - 90 h
Aktywizacja z elementami gimnastyki osiowo-symetrycznej - 90 h
Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej - 315 h

razem: 885 h

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: (210 godzin)

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

• sprawność fizyczna;
• dobrze rozwinięta motoryka mała;
• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• życzliwość;
• komunikatywność;
• umiejętność zachowania spokoju w nagłych,
nieprzewidzianych sytuacjach;
• umiejętność pracy w zespole;
• zdolność koncentracji uwagi;
• podzielność uwagi;
• dobra pamięć;
• rozumowanie logiczne;
• odporność emocjonalna;
• empatia;
• umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi.

Warunki pracy:

Będziesz pracować:
• najczęściej w budynku, ale niekiedy również na wolnym powietrzu;
• indywidualnie, natomiast w większych instytucjach opiekunowie medyczni mogą pracować zespołowo;
• w bezpośrednim kontakcie zludźmi;
• zmianowo; praca odbywa się zarówno w dzień, jak i w nocy, w tym również w dni wolne. Czas pracy opiekuna zwykle waha
się między 8 a 12 godzin dziennie;
• nosząc często ubranie ochronne;
• za granicą przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Możliwości pracy w zawodzie:

Możesz pracować między innymi:
• w szpitalach;
• w zakładach opiekuńczo-leczniczych;
• w niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, domach i ośrodkach pomocy społecznej;
• w fundacjach istowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych;
• w hospicjach isanatoriach;
• w domach pacjentów.

Absolwent po zdaniu egzaminu powinien być gotowy do wykonania zadań:

 • przygotowania zestawu do pobierania krwi żylnej,
  • pobierania krwi żylnej,
  • toalety górnych dróg oddechowych,
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do karmienia przez zgłębnik;
  • karmienia przez zgłębnik;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do karmienia przez przetokę;
  • karmienia przez przetokę;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do płukania jamy ustnej, gardła, oka;
  • płukania jamy ustnej, gardła, oka;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do pomiaru glukozy we krwi;
  • dokonania pomiaru glukozy we krwi za pomocą glukometru;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do płukania rany;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do zmiany opatrunku na ranie;
  • zmiany opatrunku na ranie;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do pielęgnacji skóry wokół niepowikłanej
  gastrostomii, tracheostomii, ileostomii, kolostomii;
  • pielęgnacji skóry wokół niepowikłanej gastrostomii, tracheostomii, ileostomii,
  kolostomii;
  • prowadzenia karty bilansu płynów;
  • prowadzenia karty przyjmowanych i wydalanych płynów;
  • prowadzenia karty podawanej diety i płynów przez zgłębnik;
  • prowadzenia karty podawanej diety i płynów przez przetokę;
  • wypełnienia karty gorączkowej;
  • odłączenia wlewu kroplowego;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do podawania leków przez układ
  pokarmowy;
  • podawania leków przez układ pokarmowy;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do podawania leków przez układ oddechowy;
  podawania leków przez układ oddechowy;
  • wykonania inhalacji;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do podawania leków podskórnie;
  • podawania leków podskórnie;
  • przygotowania materiałów, sprzętu i środków do pobierania krwi żylnej;
  • pobierania materiału do badania laboratoryjnego z górnych dróg oddechowych w celu
  wykonania testu diagnostycznego;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do wymiany worka mocz;
  • wymiany worka na mocz;
  • przygotowania materiałów, sprzętu i środków do wymiany worka stomijnego;
  • wymiany worka stomijnego;
  • opracowania planu edukacji pacjenta lub jego rodziny;
  • przygotowania materiałów, sprzętów i środków do umycia całego ciała pacjenta
  leżącego w łóżku;
  • wykonania toalety całego ciała u pacjenta leżącego w łóżku wraz ze zmianą bielizny
  pościelowej;
  • zmiany całkowitej lub częściowej bielizny pościelowej pacjentowi leżącego w łóżku;
  • bielizny osobistej pacjentowi leżącego w łóżku;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do wykonania toalety jamy ustnej;
  • wykonania toalety jamy ustnej;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do usuwania zarostu z twarzy; usuwania
  zarostu z twarzy;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do pielęgnacji włosów; − wykonania mycia i
  pielęgnacji włosów;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do obcinania i pielęgnacji paznokci ; −
  wykonania obcinania i pielęgnacji paznokci;
  • wykonania toalety klatki piersiowej wraz z oklepywaniem pleców oraz zmiany poszewek
  na poduszkach i poszwy na kołdrze;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do zmiany pieluchomajtek;
  • zmiany pieluchomajtek;
  • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do założenia kompresu (okładu) zimnego lub
  ciepłego;
  • założenia okładu wilgotnego zimnego lub ciepłego;
  • założenia kompresu żelowego;
  • przemieszczania pacjenta,
  • układania pacjenta w określonej pozycji.

Zapisz się online lub bezpośrednio!

Zobacz gdzie jesteśmy w zakładce kontakt

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
- podanie o przyjęcie do szkoły – dostępne w sekretariacie szkoły
- świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
- 3 zdjęcia
- dokument tożsamości do wglądu

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej