Nazwa kierunku / zawodu:

Opiekun Medyczny

Czas trwania:
1,5 roku
Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
890h
Cena
0,00 zł za semestr

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
3) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
4) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań
laboratoryjnych,
5) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
6) wykonywania wybranych czynności medycznych
– w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Przedmioty:

Bezpieczeństwo i higiena pracy z pierwszą pomocą przedmedyczną - 30 h

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną - 40 h

Język migowy - 10 h

Technologie informatyczne w pracy opiekuna medycznego - 10 h

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia - 30 h

Zdrowie publiczne - 20 h

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - 60 h

Elementy psychologii i socjologii - 30 h

Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej - 80 h

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych - 140 h

Aktywizacja z elementami gimnastyki osiowo-symetrycznej - 80 h

Wykonywanie wyranych czynności z zakresu opieki medycznej - 320 h

razem: 850 h

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: (210 godzin)

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: podmioty lecznicze, w tym posiadające oddziały dializacyjne, oddziały chirurgiczne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących
kształcenie w zawodzie.

Zapisz się online lub bezpośrednio!

Zobacz gdzie jesteśmy w zakładce kontakt

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej