Nazwa kierunku / zawodu:

Opiekun Medyczny

Czas trwania:
1,5 roku
Miasto/Lokalizacja
Szczecin
Sumaryczna ilość godzin
890h

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14.

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

3) doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;

4) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;

5) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;

6) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe;

7) wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;

8) wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji;

9) asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Przedmioty:

Bezpieczeństwo i higiena pracy z pierwszą pomocą przedmedyczną - 30 h

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną - 40 h

Język migowy - 10 h

Technologie informatyczne w pracy opiekuna medycznego - 10 h

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia - 30 h

Zdrowie publiczne - 20 h

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną - 60 h

Elementy psychologii i socjologii - 30 h

Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej - 80 h

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych - 140 h

Aktywizacja z elementami gimnastyki osiowo-symetrycznej - 80 h

Wykonywanie wyranych czynności z zakresu opieki medycznej - 320 h

razem: 850 h

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: (210 godzin)

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: podmioty lecznicze, w tym posiadające oddziały dializacyjne, oddziały chirurgiczne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących
kształcenie w zawodzie.

Zapisz się online lub bezpośrednio!

Zobacz gdzie jesteśmy w zakładce kontakt

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej