Nazwa kierunku / zawodu:

Technik administracji

Czas trwania:
2 lata
Miasto/Lokalizacja
Pelplin

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń
i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Czas trwania nauki - 2 lata ( IV semestry)

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 334306


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

Obsługa Klienta w jednostkach administracji

Przykładowe przedmioty na kierunku Technika administracji:

działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej,
podstawy finansów publicznych,
podstawy prawa administracyjnego,
podstawy prawa cywilnego,
podstawy prawa pracy,
podstawy przedsiębiorczości,
postępowanie w administracji,
wykonywanie pracy biurowej,
język obcy w administracji.

Technik administracji może pracować zarówno w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych gmin, jak i przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych. Równie często znajduje zatrudnienie w bankach, urzędach oraz firmach ubezpieczeniowych.

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej