Nazwa kierunku / zawodu:

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Symbol zawodu: 325509
Czas trwania:
1,5 roku
Miasto/Lokalizacja
Pelplin
Sumaryczna ilość godzin
690h

Technik BHP po ukończeniu szkoły:

  • Ocenia i kontroluje stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
  • Prowadzi doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
  • Ustala zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku, ocenia ryzyko zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania.
  • Ustala okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułuje wnioski do działań profilaktycznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy prawa pracy - 40 godzin
Techniczne bezpieczeństwo pracy - 70 godzin
Ergonomia w procesie pracy - 45 godzin
Zagrożenia w środowisku pracy - 70 godzin
Język niemiecki zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy - 30 godzin

Łączna liczba godzin - 255

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Ocena ryzyka zawodowego - 80 godzin
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych - 55 godzin
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy - 120 godzin

Łączna liczba godzin - 255

Inne

Podstawy przedsiębiorczości - 20 godzin (szkoła dla dorosłych, zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu).

Praktyki zawodowe - 160  godzin

 Predyspozycje do wykonywania zawodu:

• komunikatywność;
• spostrzegawczość;
• samokontrola;
• dokładność i rzetelność;
• łatwość wypowiadania w mowie i piśmie;
• zdolność argumentowania;
• zdolność podejmowania trafnych decyzji;
• odporność na stres;
• zdolność do zdobywania, gromadzenia, analizowania
i przetwarzania informacji;
• samodzielność, sumienność i poczucie odpowiedzialności;
• łatwość nawiązywania kontaktów;
• wytrwałość icierpliwość w stosunku do innych;
• odporność emocjonalna;
• gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się
wiedzą;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych

Warunki pracy:

Będziesz pracować:
• samodzielnie lub w zespole zajmującym się BHP;
• wykonując działania rutynowe, a w postępowaniu powypadkowym czasem nierutynowe;
• 8 godzin z wyjątkami spowodowanymi wypadkami w pracy;
• w kontakcie zdalnym (telefon, e-mail) oraz bezpośrednim zludźmi;
• w pomieszczeniach biurowych, laboratoriach lub też w miejscach bezpośredniej produkcji.

Możliwości pracy w zawodzie:

Możesz pracować między innymi:
• w zakładach każdej branży;
• w administracji publicznej;
• w szkolnictwie;
• w służbach mundurowych;
• we własnej firmie doradczej lub szkoleniowej.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej