Nazwa kierunku / zawodu:

Technik masażysta

Symbol zawodu: 325402
Czas trwania:
2 lata
Miasto/Lokalizacja
Pelplin
Sumaryczna ilość godzin
1216h

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:
1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Teoria masażu - 112 godzin

Anatomia i fizjologia - 144 godziny

Podstawy fizjoterapii - 48 godzin

Wybrane zagadnienia kliniczne - 96 godzin

Język angielski zawodowy - 32 godziny

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia - 32 godziny

Język migowy - 24 godziny

BHP - 24 godziny

Zdrowie publiczne - 32 godziny

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia masażu - 560 godzin
Pracownia fizjoterapii - 48 godzin

Inne

Praktyki zawodowe - 120 godzin

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

• sprawność mięśniowa;
• zręczność rąk i palców;
• koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem;
• empatia;
• cierpliwość;
• precyzja;
• sprawność fizyczna;
• wytrwałość;
• samodzielność;
• odporność emocjonalna.

Warunki pracy:

Będziesz pracować:
• w pomieszczeniach zamkniętych;
• w pozycji stojącej;
• w kontakcie z indywidualnym pacjentem;
• w stałym czasie pracy i jednozmianowym systemie;
• w środowisku o podwyższonej temperaturze i wilgotności;
• wykorzystując posiadane prawo jazdy;
• za granicą pod warunkiem znajomości języka obcego.

Możliwości pracy w zawodzie:

Możesz pracować między innymi:
• w zakładach opieki zdrowotnej;
• w sanatoriach;
• w ośrodkach rehabilitacyjnych;
• w ośrodkach sportowych;
• w ośrodkach odnowy biologicznej;
• w hotelach;
• w uzdrowiskach;
• w klinikach zdrowia;
• we własnej firmie

 DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
- podanie o przyjęcie do szkoły – dostępne w sekretariacie szkoły
- świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
- 3 zdjęcia
- dokument tożsamości do wglądu

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej