Nazwa kierunku / zawodu:

Technik sterylizacji medycznej

Symbol zawodu: 321104
Czas trwania:
1 rok
Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
360h
Cena
0,00 zł za semestr

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał w wyniku zapotrzebowania zgłaszanego ze strony środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Wymogiem do podjęcia nauki w zawodzie jest posiadanie wykształcenia średniego. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w Centralnych Sterylizatorniach i innych jednostkach wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych.

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.12. Wykonywanie
dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych:
1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
3) przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 20 h
Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia - 20 h
Zdrowie publiczne - 20 h
Język obcy zawodowy - 20 h
Język migowy - 20 h
Podstawy przedsiębiorczości* - 20 h
Zarys anatomii - 20 h
Podstawy sterylizacji medycznej - 20 h

Łączna liczba godzin -160

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego - 60 h
Wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu u wyrobów medycznych - 70 h
Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych - 70 h

Łączna liczba godzin - 200 h

Inne

*Podstawy przedsiębiorczości - (zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu).
Praktyki zawodowe - 140 godzin

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: centralne sterylizatornie, podmioty świadczące usługi sterylizacji oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

• odpowiedzialność;
• obowiązkowość;
• dokładność;
• rzetelność;
• dobry stan zdrowia, przede wszystkim dobry wzrok;
• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• samodzielność;
• precyzja;
• łatwość przechodzenia zjednej czynności do drugiej.

Warunki pracy:

Będziesz pracować:
• indywidualnie, przy współpracy zlekarzem;
• mając normowany czas pracy;
• w pomieszczeniach zamkniętych;
• w pozycji stojącej;
• przy użyciu urządzeń specjalistycznych;
• mając styczność z materiałami skażonymi.

Możliwości pracy w zawodzie:

Możesz pracować między innymi:
• w sterylizatorach centralnych;
• w szpitalach między innymi w podręcznych
sterylizatorach na blokach operacyjnych;
• w przychodniach;
• w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
• w pracowniach endoskopowych i mikrobiologii;
• w gabinetach stomatologicznych;
• w gabinetach kosmetycznych;
• w studiach tatuażu;
• w przedsiębiorstwach produkujących sterylne wyroby
medyczne;
• prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej